Työntekemisen uusi koti

Amerikan lahjakkaat suunnittelijat Sanni Ruola ja Arno Puukko kertovat tulevaisuuden työympäristöjen suunnittelusta. Katso video

Muuttunut työkulttuuri

Työympäristöt ovat suuren muutoksen alla ja fyysiset tilat ovat merkittävässä roolissa työkulttuurin muokkaajana. Työelämämme ei tule enää olemaan niin toimistokeskeistä ja meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota työympäristöjemme laatuun, jotta tilat tukevat yrityksen ja sen ihmisten tapaa toimia.

Suurin muutos on tapahtunut ajattelussa. Työtilat tuleekin nähdä yrityskulttuurin tukemisen ja kehittämisen mahdollistajana sekä kannustajana. Menestyvä organisaatio tarvitsee johtamisensa tueksi työntekijäymmärrystä ja työtilojen tulee vastata tähän haasteeseen.

Uskomme  ettei yrityskulttuuri ole kopioitavissa. Sen rakentaminen on pitkä prosessi ja kaikki yritykset ovat yksilöllisiä. Fyysisten tilojen tulee heijastaa tätä yksilöllisyyttä.

Konkreettinen työajan käsite on muuttunut ja työstä on tullut vapaampaa. Itseohjautuvuus korostuu ja työskentelypaikan valintaan vaikuttaa tehtävän vuorovaikutteisuus, tilalliset puitteet ja työvälineet. Työn tulevaisuus ei tule olemaan vain etätyötä, vaan vapaampaa lähi- ja etätyön yhdistelmää.

Uusi suunnittelutapa

Uuden ajan työelämä ottaa paremmin huomioon työntekijän ja työn tekemisen tarpeet. Etätöiden muodostuttua luontevaksi työnteon tavaksi työntekijöiden hyvinvoinnin huomioiminen korostuu entisestään.

Me Amerikassa näemme, että yksi merkittävä tekijä työssä viihtymiseen on muuntautuva, inspiroiva ja yrityskulttuuria kuvastava työtila, joka tukee työntekijän päivittäistä työntekemisen polkua ja houkuttelee viihtyisyydellään ihmiset myös takaisin toimistolle. Työtilojen pitää olla entistä muuntautumiskykyisempiä ja suunnittelussa tulee huomioida myös digitaalista kohtaamista.

Asiakkaidemme kanssa kommunikoitaessa avoimuus ja asiakkaan yrityskulttuurin ja arvojen ymmärrys on meille ensisijaisen tärkeää. Toimitilan roolia ja yrityksen strategisia lähtökohtia selvitetään osallistavissa työpajoissa, joissa yhteisten tavoitteiden tunnistamisen kautta saadaan asiakkaan ääni kuuluviin.

Työympäristö toimii myös johtamisen työkaluna ja se on yksi iso elementti, jolla voidaan erottautua sekä työntekijöiden että asiakkaiden silmissä.  Ihmiset eivät tule toimistolle enää vain tilojen vuoksi, vaan myös kohtaamaan toisiaan. Ihmiset kaipaavat vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, joka edesauttaa luovuutta ja yksilön hyvinvointia. Tulevaisuuden työympäristöä voidaankin ajatella työntekemisen uutena kotina.

Uuden edessä

Työ ja siihen liittyvät haasteet olisi hyvä käsitellä työpaikalla, sen sijaan että taakkaa toisi kodin perheen ja vapaa-ajan keskelle. Näin myös oma työajan hallinta ja työstä palautuminen on helpompaa. Tulevaisuudessa voidaankin nähdä että työympäristöt ovat tilaratkaisultaan ja visuaaliselta ilmeeltään pehmeämpiä ja kodikkaampia. Tilat voivat olla kooltaan pienempiä, mutta vastaavasti elämyksellisempiä ja laadukkaampia. Työtilojen tulisi olla niin houkuttelevia että sinne oikeasti halutaan tulla, kuten meillä Amerikan toimistossa.

Digitaalisen työympäristön rooli

Työn monipaikkaisuuden lisääntyessä, etäjohtamisen yleistyessä ja sosiaalisen välimatkan kasvaessa, laadukkaan digitaalisen työympäristön rooli kasvaa. Samaan aikaan digitaalisuuden vastapainoksi kaivataan inhimillisiä ja tutuksi koettavia elementtejä. Tällöin fyysisen työympäristön merkitys sosiaalisena kehyksenä korostuu. On tunnistettu että innovaatiot, hengen luominen, hiljaisen tiedon siirtyminen ja uudet ideat syntyvät parhaiten kasvokkaisissa kohtaamisissa. Toimitiloissa pitäisi erityisesti korostaa näitä tavoitteita ja ratkaista fyysiset tilat niin että ihmiset kokevat toimistoympäristön tällaisenä oman työyhteisön fyysisenä kotina, jossa ideat syntyvät luonnostaan ja ihmiset kokevat yhteenkuuluvuutta. Muutos on suuri mahdollisuus ja ketterät yritykset voivat hyödyntää tilauudistusprojektin koko työyhteisöä yhdistävänä ja innostavana kulttuuriprojektina.

Lue lisää