Faktat

Kohde:
Vantaan Osaamiskampus

Asiakas:
Vantaan kaupunki

Ajankohta:
2020-2023

Laajuus:
107700m²

#designbyamerikka:
Tilojen yhteiskäytön Design Manualin laatiminen tiiviissä yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Yhteiskäytön Design Manual on punainen lanka, joka varmistaa, että kampuksen kehitysvaiheissa, suunnittelussa ja operointimallin rakentamisessa otetaan huomioon yhteiskäytön periaatteet. Lisäksi Design Manual kiteyttää yhteiskäytön hyödyt eri toimijoille sekä kuvaa, miten eri organisaatioiden toimintamallit on kehityksessä huomioitava.

Työryhmä

  • Amerikka: Teemu Nojonen, Tuuli Korjus, Tomi Jokinen
  • Vantaan kaupunki: Ulla Boer, Mia Bungers, Janne Juntunen, Antti Kari, Vilja Liikanen, Jukka Viitanen

Top 3

  • Design Manual kiteyttää yhteiskäytön tavoitteet ja edesauttaa niiden toteutumista hankkeen jatkokehityksessä.
  • Design Manual pyrkii konkretiaan: se kehitettiin toimijoita sekä kiinteistökehittäjiä kuullen ja heiltä kerätyn palautteen pohjalta.
  • Kampusalue on loistavasti saavutettava: Se sijaitsee Tikkurilassa, joka on Vantaan merkittävin kaupunkikeskus ja joukkoliikenteen tärkeä solmukohta.

Tilojen yhteiskäytön design manual on työkalu erinomaiselle toteutukselle

Osaamiskampus on vantaan strategian mukainen kärkihanke

Tikkurilan Osaamiskampusalueelle mahdollistetaan kaavamuutoksen kautta 35000km² oppimisen tiloja, 12000 – 26 000 km² asumista, 10000km² kaupungin palvelutiloja sekä 36700 – 50700 km² liike- ja toimitilaa. Alueen rakentaminen voi alkaa 2024 ja tavoitteena on, että kampus valmistuu 2032 mennessä.
Hankkeen päätavoitteena on edistää kaupungin elinvoimaa ja osaamista sekä rakentaa uudenlaista urbaania ympäristöä. Vantaa haluaa Osaamiskampuksesta aktiivisen oppimisen, työelämän ja yritysten kohtauspaikan. Tavoitteen saavuttamiseksi kampus suunnitellaan alusta alkaen vahvistamaan eri toimijoiden kohtaamista ja tehokasta resurssien yhteiskäyttöä.

Laatimamme tilojen yhteiskäytön Design Manual on keskeinen työkalu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; se tarkastelee, miten yhteiskäyttö otetaan huomioon kaikissa hankkeen vaiheissa; hankekehityksessä, tilasuunnittelussa ja toiminnan operointimallin rakentamisessa.

Vuoropuhelulla ymmärrystä kriittisistä tekijöistä

Design Manual-työn tärkeän osan muodostivat toimijakeskustelut, joilla varmistettiin, että työryhmällä on riittävä ymmärrys kampuksen toimijoiden toimintaedellytyksistä, vaatimuksista sekä reunaehdoista tilojen käyttöön ja toimintaan liittyen. Esimerkiksi oppilaitosten osalta oli tärkeää ymmärtää, millaisessa arjessa tilojen loppukäyttäjät elävät ja millaisin keinoin yhteiskäytöstä saadaan heille mahdollisimman houkuttelevaa ja toimivaa. Toisaalta yritysmaailman näkökulmasta on tärkeää kyetä tunnistamaan, miten kampuksesta voidaan luoda houkutteleva toimintaympäristö sekä liiketoiminnan että tilainvestointien näkökulmasta.

Työssä oli tärkeää kuulla myös kiinteistökehittäjiä, joiden varassa suurin osa alueen rakentamisesta tulee olemaan. Design manual -työn luonnosversio esiteltiin Vantaan kaupungin järjestämässä julkisessa markkinavuoropuhelussa kiinteistökehittäjille 26.5.2023. Tämän lisäksi järjestimme vuoropuheluun osallistuneiden kehittäjien kanssa one-to-one keskustelut, joiden kautta kerättiin palautetta sekä toteutuksen kannalta oleellisia huomioita ja reunaehtoja; mihin kehittäjät ovat valmiita sitoutumaan.

Yhteiskäyttöisten tilojen ja käyttöperusteiden tarkempi määrittely

Design Manualissa kuvattiin, millaisista tilakokonaisuuksista kampuksen yhteiskäyttöinen tilapooli voi koostua; näihin kuuluvat kaikille avoimet, operoidut yhteiskäyttötilat sekä toimijoiden omat tilat, jotka avataan aina mahdollisuuksien mukaan yhteiskäyttöön. Oli tärkeää hahmottaa, miten, milloin ja millaisia tiloja eri toimijat voivat luovuttaa yhteiskäyttöön. Kuvasimme design manualissa vuorokausi- ja vuosikellon kautta sitä, miten jonkun toimijan vajaakäytössä oleva tila saadaan resurssiviisaasti hyödynnettyä toisen toimijan paisuntatilana. Toimijat saavat näin laajemmat ja paremmat tilaresurssit käyttöönsä ja lisäksi malli mahdollistaa kampusverkoston rakentamisen.

Tilakokonaisuus sekä operointimallin rakentaminen jatkotyön keskiössä

Tärkeä osa Design Manualia oli hahmottaa se tulevaisuuden kehityksen polku, jolla yhteiskäyttöinen kampus saadaan toteutumaan. On tärkeää, että erillisistä kortteleista ja hankkeista koostuva kampusalue suunnitellaan kokonaisuus huomioiden. Tämä tarkoittaa, että erillisillä hankkeilla on oltava ajantasainen tieto, millaisia yhteiskäyttötiloja muihin hankkeisiin suunnitellaan, jotta kaikkiin hankkeisiin ei rakenneta samoja tilakokonaisuuksia. Näin voidaan luoda loppukäyttäjille aito tarve hyödyntää yhteiskäyttötiloja.

Tilojen yhteiskäytön sujuva operointi on edellytys niiden tehokkaalle käytölle. Tunnistimme Design Manualissa erilaisia keinoja, joilla operointimallia voidaan kehittää ja ylläpitää käytön aikana. Operoinnin osalta kannattaa esimerkiksi eriyttää kampusoperointi sekä varsinainen tilaoperointi. Kampusoperointiin kuuluu tapahtumien, toiminnan ja verkoston kuratointi.

Tilaoperointiin taas kuuluu tilakokonaisuuden ja tilavarausjärjestelmän ylläpito.

Kerromme mielellämme lisää työn sisällöistä ja prosessista.

teemu.nojonen@amerikka.fi tai tuuli.korjus@amerikka.fi

Pääkuva: Harris&Kjisik

Amerikassa on ytimekäs ja kiinteistökehitystyötä laajasti palveleva asiantuntijatiimi. Tiimillä on pitkä kokemus kaupunkikehityksestä ja kaupallisesta suunnittelusta sekä vahvaa toimiala- ja trendiymmärrystä. Amerikalla on myös osaamista ja kokemusta kiinteistötaloudesta sekä pääsuunnittelusta ja vaativasta arkkitehti- ja tilasuunnittelusta. Toimintamuotona erilaisten yhteiskehittämisen prosessien hallinta on niin ikään vahvaa osaamisaluettamme: työpajat ja haastattelut ovat erinomainen ja paljon käyttämämme tapa saada hankkeisiin sitoutunut hiljainen tieto hyödyksi ja valjastettua konkreettisiksi ratkaisuiksi.

Lue lisää